بهروز عطایی و کامبیز یعقوبی هفده سال قبل در تیم پرسپولیس هم‌بازی بوده‌اند.

بهروز عطایی و کامبیز یعقوبی هفده سال قبل در تیم پرسپولیس هم‌بازی بوده‌اند.