پیش از شروع دیدار پرسپولیس و آلومینیوم اتفاق جالبی بین کادرفنی دوتیم و بازیکنان رخ داد.

پیش از شروع دیدار پرسپولیس و آلومینیوم اتفاق جالبی بین کادرفنی دوتیم و بازیکنان رخ داد.