سردار آزمون مهاجم ایرانی بایرلورکوزن یکی از ۱۱ نفر اصلی تیمش مقابل اشتوتگارت است.

سردار آزمون مهاجم ایرانی بایرلورکوزن یکی از ۱۱ نفر اصلی تیمش مقابل اشتوتگارت است.