مالک باشگاه هال سیتی به عملکرد اللهیار صیادمنش در بازی نخست هال سیتی واکنش نشان داد.

مالک باشگاه هال سیتی به عملکرد اللهیار صیادمنش در بازی نخست هال سیتی واکنش نشان داد.