براساس اعلام یک سازمان اجتماعی حدود ۲۲۰ هزار نفر در خانه‌های قفسی هنگ کنگ زندگی می‌کنند.

براساس اعلام یک سازمان اجتماعی حدود ۲۲۰ هزار نفر در خانه‌های قفسی هنگ کنگ زندگی می‌کنند.