میلوش دلتیچ، وینگر صربستانی با عقد قرارداد رسمی به جمع شاگردان پاکو خمز اضافه شد.

میلوش دلتیچ، وینگر صربستانی با عقد قرارداد رسمی به جمع شاگردان پاکو خمز اضافه شد.