امیر جعفری بازیگر سریال یاغی عکسی از خود و علی شادمان (جاوید) مربوط به سالها قبل منتشر کرد.

امیر جعفری بازیگر سریال یاغی عکسی از خود و علی شادمان (جاوید) مربوط به سالها قبل منتشر کرد.