زنده یاد ناصر حجازی اعتقاد داشت برای مربیگری در ایران باید باج داد و زد و بند داشت.

زنده یاد ناصر حجازی اعتقاد داشت برای مربیگری در ایران باید باج داد و زد و بند داشت.