تعداد زیادی از بازیکنان کنونی استقلال و پرسپولیس در تیمهای پایه‌ای با یکدیگر همبازی بوده‌اند.

تعداد زیادی از بازیکنان کنونی استقلال و پرسپولیس در تیمهای پایه‌ای با یکدیگر همبازی بوده‌اند.