سید محمد خاتمی و علی اکبر ناطق نوری در یک مراسم ختم حضور یافتند.

سید محمد خاتمی و علی اکبر ناطق نوری در یک مراسم ختم حضور یافتند.