علیرضا جهانبخش بازیکن ایرانی تیم فوتبال فاینورد بعد از قهرمانی با این تیم در لیگ هلند گفت: ما واقعا شایسته کسب عنوان قهرمانی بودیم.

علیرضا جهانبخش بازیکن ایرانی تیم فوتبال فاینورد بعد از قهرمانی با این تیم در لیگ هلند گفت: ما واقعا شایسته کسب عنوان قهرمانی بودیم.