حوادث رکنا: عابر پیاده 53 ساله در اثر شدت جراحات وارده در تهران فوت کرد.

حوادث رکنا: عابر پیاده 53 ساله در اثر شدت جراحات وارده در تهران فوت کرد.