امیر قلعه نویی سرمربی جدی تیم ملی ایران امروز اولین تمرین را همراه با ملی پوشان برگزار خواهد کرد.

امیر قلعه نویی سرمربی جدی تیم ملی ایران امروز اولین تمرین را همراه با ملی پوشان برگزار خواهد کرد.