مهدی عبدی مهاجم پرسپولیس در تعطیلات تابستان بینی خود را جراحی کرد.

مهدی عبدی مهاجم پرسپولیس در تعطیلات تابستان بینی خود را جراحی کرد.