فرهاد مجیدی سرمربی تیم اتحاد کلبا تصویری جدید از خودش منتشر کرد.

فرهاد مجیدی سرمربی تیم اتحاد کلبا تصویری جدید از خودش منتشر کرد.