جراحت و خون‌ریزی پای میلاد فخرالدینی در صحنه خطای علیرضا بیرانوند روی کاپیتان آلومینیوم که منجر به اخراج دروازه‌بان پرسپولیس شد.

جراحت و خون‌ریزی پای میلاد فخرالدینی در صحنه خطای علیرضا بیرانوند روی کاپیتان آلومینیوم که منجر به اخراج دروازه‌بان پرسپولیس شد.