هنگام گرفتن عکس یادگاری رهبران گروه هفت کشور صنعتی جهان موسوم به "جی هفت" در اجلاس اخیرشان در آلمان، نخست وزیر انگلیس به طعنه و کنایه گفت : "کت‌های خود را در بیاوریم یا نه؟"…

هنگام گرفتن عکس یادگاری رهبران گروه هفت کشور صنعتی جهان موسوم به "جی هفت" در اجلاس اخیرشان در آلمان، نخست وزیر انگلیس به طعنه و کنایه گفت : "کت‌های خود را در بیاوریم یا نه؟"