اسماء اسد همسر بشار اسد رئیس جمهور سوریه امروز بعد از ۱۲ سال پس از جنگ در کشورش به سفر خارجی رفت.

اسماء اسد همسر بشار اسد رئیس جمهور سوریه امروز بعد از ۱۲ سال پس از جنگ در کشورش به سفر خارجی رفت.