مادام دکورسل اولین راننده تاکسی زن در پاریس، فرانسه در سال 1909 میلادی بود.

مادام دکورسل اولین راننده تاکسی زن در پاریس، فرانسه در سال 1909 میلادی بود.