سرمربی پیشین نساجی در خصوص آتیم ضبط شده سریال پایتخت در این تیم صحبت کرد.

سرمربی پیشین نساجی در خصوص آتیم ضبط شده سریال پایتخت در این تیم صحبت کرد.