قهرمانان و مسئولان کمیته قویترین مردان فدراسیون بدنسازی در مرکز خیریه کودکان بی سرپرست حاضر شدند.

قهرمانان و مسئولان کمیته قویترین مردان فدراسیون بدنسازی در مرکز خیریه کودکان بی سرپرست حاضر شدند.