سینماسینما: رضا میرکریمی عکسی معنادار از وضعیت سفیدپوست ها و سیاه‌پوستان آمریکا، در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.

تصویر پست میرکریمی و عکسی که منتشر کرد را می‌بینید:

سینماسینما: رضا میرکریمی عکسی معنادار از وضعیت سفیدپوست ها و سیاه‌پوستان آمریکا، در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.

تصویر پست میرکریمی و عکسی که منتشر کرد را می‌بینید: