محمدعلی ابطحی عکسی قدیمی از ابراهیم رئیسی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی منتشر کرد.

محمدعلی ابطحی عکسی قدیمی از ابراهیم رئیسی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی منتشر کرد.