عکسی قدیمی از مراسم انار خوران با حضور استاد شجریان و همایون در باغ استاد واعظ را ببینید.

عکسی قدیمی از مراسم انار خوران با حضور استاد شجریان و همایون در باغ استاد واعظ را ببینید.