تتلو عکسی با دو دختر منتشر کرد که نشان می دهد با ثروتی که دارد خانه اش را محلی برای عیش و نوش و رفتارهای غیر اخلاقی کرده است.

تتلو عکسی با دو دختر منتشر کرد که نشان می دهد با ثروتی که دارد خانه اش را محلی برای عیش و نوش و رفتارهای غیر اخلاقی کرده است.