دقایقی پیش علامه محمدرضا حکیمی به علت کهولت سن به ملکوت اعلا پیوست.

دقایقی پیش علامه محمدرضا حکیمی به علت کهولت سن به ملکوت اعلا پیوست.