علیرضا زاکانی، یک روز پس از امضای حکمش توسط وزیر کشور به عنوان شهردار تهران، در جلسه امروز هیات دولت حضور یافت.

علیرضا زاکانی، یک روز پس از امضای حکمش توسط وزیر کشور به عنوان شهردار تهران، در جلسه امروز هیات دولت حضور یافت.