اعضای طالبان در یک ایست بازرسی در نزدیکی فرودگاه کابل نشسته اند.

اعضای طالبان در یک ایست بازرسی در نزدیکی فرودگاه کابل نشسته اند.