تصویر یکی از اعضای ناوگروه ۷۵ نداجا را مشاهده می کنید وقتی بعد از ۱۳۳ روز همسرش رو می بیند.

تصویر یکی از اعضای ناوگروه ۷۵ نداجا را مشاهده می کنید وقتی بعد از ۱۳۳ روز همسرش رو می بیند.