در زمان ناصرالدین‌شاه بود که «میرزا تقی‌خان فراهانی» ملقب به امیرکبیر بانی راه‌اندازی نخستین مدرسه‌ مدرن در ایران شد و اولین دانشجویان رشته‌ پزشکی نیز از همین مدرسه فارغ‌التحصیل شدند….

در زمان ناصرالدین‌شاه بود که «میرزا تقی‌خان فراهانی» ملقب به امیرکبیر بانی راه‌اندازی نخستین مدرسه‌ مدرن در ایران شد و اولین دانشجویان رشته‌ پزشکی نیز از همین مدرسه فارغ‌التحصیل شدند.