عکس/مجروحان و مصدومان چهارشنبه سوری
عکس/مجروحان و مصدومان چهارشنبه سوری

گروه حوادث شهریاریها : مجروحان و مصدومان چهارشنبه سوری آخر سال در بیمارستانهای کشور                                          

گروه حوادث شهریاریها : مجروحان و مصدومان چهارشنبه سوری آخر سال در بیمارستانهای کشور