"احمد حلبی ساز" بعد از ورود به افغانستان از مرز هرات، توسط طالبان بازداشت شده بود.

"احمد حلبی ساز" بعد از ورود به افغانستان از مرز هرات، توسط طالبان بازداشت شده بود.