وین رونی پس از انتقال به آمریکا، امنیت اطراف همسرش کالین و فرزندانش را افزایش داده و نیروهای ویژه استخدام کرده است.

وین رونی پس از انتقال به آمریکا، امنیت اطراف همسرش کالین و فرزندانش را افزایش داده و نیروهای ویژه استخدام کرده است.