پدر و مادر اغلب در عید نوروز برای بازی کودکان ماهی قرمز تهیه می‌کنند ولی هیچ آگاهی از خطرات و بیماری‌هایی که امکان دارد با دست زدن به ماهی به بدن کودک منتقل شود….

پدر و مادر اغلب در عید نوروز برای بازی کودکان ماهی قرمز تهیه می‌کنند ولی هیچ آگاهی از خطرات و بیماری‌هایی که امکان دارد با دست زدن به ماهی به بدن کودک منتقل شود.