بررسی‌ها نشان می‌دهد که عوارض سرخک تمامی اعضای بدن را درگیر می‌کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که عوارض سرخک تمامی اعضای بدن را درگیر می‌کند.