رصد وضعیت تولید و فروش خودروسازان در پنج ماه منتهی به مرداد ماه نشان دهنده آن است که در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 344 هزار و 894 دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده و مجموع فروش خودروسازان نیز در این مدت برابر با 348 هزار و 342 دستگاه بوده است….

رصد وضعیت تولید و فروش خودروسازان در پنج ماه منتهی به مرداد ماه نشان دهنده آن است که در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 344 هزار و 894 دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده و مجموع فروش خودروسازان نیز در این مدت برابر با 348 هزار و 342 دستگاه بوده است.