پس از ناکامی در جذب گزینه قبلی یحیی گل‌محمدی، مدیرعامل پرسپولیس شخصا مذاکره با مهاجمان موردنظر را برعهده گرفته است.

پس از ناکامی در جذب گزینه قبلی یحیی گل‌محمدی، مدیرعامل پرسپولیس شخصا مذاکره با مهاجمان موردنظر را برعهده گرفته است.