به گفته سخنگوی هواپیمایی جمهوری ایران، عملیات حج ۱۴۰۲ به این شرکت واگذار شد.

به گفته سخنگوی هواپیمایی جمهوری ایران، عملیات حج ۱۴۰۲ به این شرکت واگذار شد.