کرج- راهداران البرزی برای جلوگیری از انسداد محورهای استان اقدام برف‌روبی و نمک‌پاشی می‌کنند.

کرج- راهداران البرزی برای جلوگیری از انسداد محورهای استان اقدام برف‌روبی و نمک‌پاشی می‌کنند.