پهپادهای انتحاری نقش کلیدی در ضربه دو سوی جنگ روسیه و اوکراین به هم دارد. روسیه متکی به پهپادهای انتحاری توانسته بسیاری از زیرساخت‌های نظامی اوکراین را هدف قرار دهد و اوکراین نیز بسیاری از زرهی‌های روسیه را با پهپاد انتحاری هدف قرار داده است. در همین ز…

پهپادهای انتحاری نقش کلیدی در ضربه دو سوی جنگ روسیه و اوکراین به هم دارد. روسیه متکی به پهپادهای انتحاری توانسته بسیاری از زیرساخت‌های نظامی اوکراین را هدف قرار دهد و اوکراین نیز بسیاری از زرهی‌های روسیه را با پهپاد انتحاری هدف قرار داده است. در همین زمینه تصاویری از گریز پهپاد انتحاری روسیه از کمند سامانه ضدهوایی اوکراین و به هدف خوردن و انهدامش را می‌بینید.