عمران خان می گوید: این تصور اشتباه است که فکر کنیم شخصی از خارج به زنان افغان حقوقشان را می‌دهد. زنان افغان قوی هستند. به آنها وقت بدهید. آنها حقوق خود را خواهند گرفت….

عمران خان می گوید: این تصور اشتباه است که فکر کنیم شخصی از خارج به زنان افغان حقوقشان را می‌دهد. زنان افغان قوی هستند. به آنها وقت بدهید. آنها حقوق خود را خواهند گرفت.