علی پیرنیا، مترجم و مصحح متون ادبی، امروز از دنیا رفت.

علی پیرنیا، مترجم و مصحح متون ادبی، امروز از دنیا رفت.