علی دایی، اسطوره فوتبال ایران تغییرات محسوسی در در وزن خود داشته است.

علی دایی، اسطوره فوتبال ایران تغییرات محسوسی در در وزن خود داشته است.