اختصاصی ورزش سه؛علی اصغر مجرد: برای قهرمانی جهان کاملا آماده هستم

 اختصاصی ورزش سه؛علی اصغر مجرد: برای قهرمانی جهان کاملا آماده هستم