علیرضا منصوریان با عقد قراردادی به عنوان سرمربی جدید تیم تراکتور انتخاب شد.

علیرضا منصوریان با عقد قراردادی به عنوان سرمربی جدید تیم تراکتور انتخاب شد.