این مردم به دنبال حاکمیت دین بوده و هستند / مساله حجاب از روز نخست انقلاب در کشور وجود داشته اما مورد توجه لازم قرار نگرفته است.

این مردم به دنبال حاکمیت دین بوده و هستند / مساله حجاب از روز نخست انقلاب در کشور وجود داشته اما مورد توجه لازم قرار نگرفته است.