سفر ضد ایرانی نخست وزیر رژیم صهیونیستی به واشنگتن و دیدار با رئیس جمهور آمریکا به دلیل اعتراض کارمندان یک شرکت هوایی در فرودگاه «بن گوریون» با تاخیر مواجه شد….

سفر ضد ایرانی نخست وزیر رژیم صهیونیستی به واشنگتن و دیدار با رئیس جمهور آمریکا به دلیل اعتراض کارمندان یک شرکت هوایی در فرودگاه «بن گوریون» با تاخیر مواجه شد.