هومن افاضلی روز گذشته دوشنبه 6 تیر در یکی از بیمارستان های تهران بستری شد.

هومن افاضلی روز گذشته دوشنبه 6 تیر در یکی از بیمارستان های تهران بستری شد.