اقتصانیوز: بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره موضوع اجاره‌بها گفت: با وجود این‌که عوامل ایجاد افزایش اجاره‌بها مثل کاهش عرضه مسکن، افزایش قیمت زمین و … باقیمانده از دولت قبل است؛ اما فضای رسانه‌ای برای روشنگری در این خصوص اهمیت زیادی دارد….

اقتصانیوز: بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره موضوع اجاره‌بها گفت: با وجود این‌که عوامل ایجاد افزایش اجاره‌بها مثل کاهش عرضه مسکن، افزایش قیمت زمین و … باقیمانده از دولت قبل است؛ اما فضای رسانه‌ای برای روشنگری در این خصوص اهمیت زیادی دارد.