مدیرکل دفتر مخاطرات زیست‌محیطی و مهندسی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌ معدنی کشور گفت: عدم رعایت حریم آبراهه‌ و تخریب کانال انتقال آب موجب شد تا در سیل آمامزاده داوود آسیب‌های زیادی وارد شود….

مدیرکل دفتر مخاطرات زیست‌محیطی و مهندسی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌ معدنی کشور گفت: عدم رعایت حریم آبراهه‌ و تخریب کانال انتقال آب موجب شد تا در سیل آمامزاده داوود آسیب‌های زیادی وارد شود.